Levendige gesprekken tijdens workshops

Samenwerking Kinderopvang, Muziek- en Dansschool en Onderwijs: daar zit muziek in 
Tijdens de conferentie waren er verschillende workshops waarin de aanwezigen aan de hand van voorbeelden met elkaar ervaringen konden uitwisselen.
Een van de voorbeelden kwam uit Amstelveen waar de Buitenschoolse Opvang Kinderrijk, een onderwijsinstelling en een muziek en dansschool samenwerken binnen één gebouw. Over enkele jaren hoopt de Buitenschoolse opvang voor een belangrijk deel gehuisvest te zijn in brede scholen. Dat samenwerking meer is dan het delen van een gebouw bleek uit het verhaal van de initiatiefnemers. Streven is om muziek als een soort rode draad door het programma te laten lopen. Dat er organisatorische obstakels zijn werd ook duidelijk, maar met enthousiasme kan veel hiervan worden opgelost. Sinds de samenwerking is bij de drie deelnemende organisaties het aantal aanmeldingen gestegen.

Passend onderwijs in de voorschoolse fase, win-win voor alle partijen
In Nijmegen werken vijf instellingen samen in de voorschools periode. Zij realiseren hiermee een integraal aanbod voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Op deze manier kunnen kinderen die bijvoorbeeld extra revalidatiezorg nodig hebben op één locatie en vanuit één regie opgevangen worden. Kinderopvang Heyendael levert ‘zo gewoon mogelijk’ extra zorg. De resultaten zijn tot nu toe positief. De meerwaarde van de inbreng van de kinderopvang is dat ze laagdrempelig is voor ouders, een preventieve aanpak heeft, de ouderbetrokkenheid groot is en dat ze een ‘gewone omgeving’ biedt.
De ouders waren in eerste instantie wat huiverig voor dit initiatief, maar zowel de ouders van de kinderen met een beperking als de andere ouders zijn enthousiast over de nieuwe aanpak. Minder positief waren de initiatiefnemers over de financiering. Ze hielden dan ook een hartstochtelijk pleidooi voor de ontschotting van de overheidsfinanciering. Een roep die ook bij andere workshops werd gehoord. Bekijk de presentatie.

Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Onnie Diederen (Directeur/bestuurder Kinderopvang Heyendael)
Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Judith Bremer (Projectmedewerker 4Op1rij, Spelbegeleidster St. Maartenschool)

Het opzetten van een doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs
De Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) heeft als monopolistische speler in de kleinste gemeente van Nederland  het  initiatief genomen voor het opzetten van een doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs. Er werden de afgelopen jaren reguliere bijeenkomsten tussen kinderopvang en onderwijs georganiseerd en er werd een nieuw overdrachtsformulier ontwikkeld. Nadat de gemeente in 2012  extra VVE-middelen beschikbaar stelde voor concrete projecten,kreeg de samenwerking een extra impuls. SKZ had meteen al enkele ideeën, namelijk het verhogen van de ouderbetrokkenheid en het ontwikkelen van een digitaal ontwikkelingsvolgsysteem. De ouderbetrokkenheid is op individuele wijze met ondersteuning van de logopediste en het programma TOLK opgepakt. Voor het digitale volgsysteem is in samenspraak met de scholen gekozen voor  het Ontwikkeling Volg Model van de Hogeschool Utrecht. De twintig aanwezigen bij deze hotspot discussieerden levendig over de mogelijkheden van dit systeem en alternatieve systemen.  Ook werd doorgevraagd over de contacten en knelpunten met het onderwijs, de reacties van de kinderopvangmedewerkers en van ouders. Als voorwaarden voor goede samenwerking werden genoemd: tijdsinvestering moet betaald worden; samenwerkingsverbanden moeten ontwikkeld worden; je moet leren elkaars taal te spreken; er moet kennis op onderwerpen ontwikkeld worden en de continuïteit moet bewaakt worden.

Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Suzanne Nagelkerke (manager dagopvang Stichting Kinderopvang Zoeterwoude),
Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013
Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013

Samenwerken en als kinderopvang onder één dak met sport
De Speelwerkgroep in het noorden van het land werkt onder één dak samen met sportorganisaties. Zes jaar geleden zijn ze gestart met het project Speelactief, een dagarrangementen programma voor de BSO, maar ook voor kinderen in de wijk. Aanleiding hiervan was de motie Van Aartsen-Bos, maar ook de wachtlijsten en de behoefte aan meer kindparticipatie en maatschappelijk ondernemen. Ze zijn in eerste instantie kleinschalig gestart op één locatie. Daar werden met input van de kinderen activiteiten geselecteerd die daarna voor een periode van zes tot negen weken werden aangeboden op die locatie. Inmiddels is SpeelActief uitgerold naar alle locaties en de ervaringen zijn zeer positief. De activiteit heeft minimaal tien deelnemers nodig en ze worden afwisselend door eigen getalenteerd medewerkers, maar ook door inhuur van kunstenaars of bijvoorbeeld een dansleraar. Er worden ook andere activiteiten aangeboden; zo gaan ze met de kinderen de natuur in. Ouders betalen via ideal. Dit is nieuw voor de kinderopvang. Er zijn  gedifferentieerde tarieven voor BSO-leden en kinderen uit de wijk. De deelnemers van deze workshop reageerden zeer enthousiast op deze initiatieven.

Workshops Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari 2013