Landelijke Bijeenkomst bdKO in teken van turbulente tijden
Managementprijs Kinderopvang voor Corona Koek

Er komt veel op de kinderopvang af. Het zijn turbulente tijden voor de sector. Na jaren van groei zet het beleid van de overheid de branche onder druk. Veel directeuren en bestuurders hebben afgelopen tijd maatregelen genomen om de krimp op te vangen. ‘Maar heb je als directeur ook al een visie op de periode ná het managen van de krimp? Wat zijn jouw plannen met de organisatie én wat verwacht je van het speelveld om je heen?’ Deze vragen stonden centraal tijdens de vijftiende Landelijke Bijeenkomst van de bdKO op 7 november 2013 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Ondanks het zware weer in de sector, zien veel directeuren ook kansen, zo leerde de inspirerende bijeenkomst. Voorbeeld daarvan is Corona Koek. Zij is directeur van Zo Kinderopvang in Den Haag en ontving uit handen van Agnes Jongerius de Managementprijs Kinderopvang 2014

Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013

Lange gangen, een prachtige kapel, maar geen gewijde stilte die anders zo kenmerkend is voor een klooster. Waar eerst de paters van de orde van de Kruisheren in alle rust onderwijs verzorgden, wisselden nu een dag lang directeuren en bestuurders uit de kinderopvang stevig van gedachten over hoe ze de huidige turbulente tijden kunnen overleven. Groter kan de tegenstelling niet zijn. Of is een klooster juist de aangewezen plek om over dit thema na te denken en inspiratie op te doen? Net als voorgaande bijeenkomsten van de bdKO waren er boeiende sprekers en was er volop mogelijkheid om met koffie en een broodje ideeën uit te wisselen.

Nieuwe bestuursleden
De Landelijke Bijeenkomst begon met de Algemene Ledenvergadering van de bdKO. Op de agenda stond onder andere de verkiezing van twee bestuursleden omdat eind van dit jaar Cathy Boltje en Angelika Pelsink afscheid nemen. Als nieuwe leden van het bestuur benoemde de vergadering Jolanda Rikers, directeur/bestuurder van Stichting Kinderopvang Kerkrade en Stichting Peuterwerk Landgraaf en Giena van der Veen, directeur/bestuurder van Stichting Kids2b.
Verder werden de begroting, het Werkplan 2014 en het Visiedocument bdKO 2014-2016 goedgekeurd. Voorzitter Anja Hol noemde de ambities uit het werkplan. ‘Dit zijn onder andere het realiseren en handhaven van competent, integer, transparant en innovatief management in de kinderopvang. Daarnaast komen belangbehartiging, de kennisontwikkeling en verspreiding, het netwerken en de ontwikkeling van de vereniging bdKO aan bod.’ De speerpunten voor 2014 zijn het organiseren van regionale thema-tafelbijeenkomsten, nieuwe hotspots en de introductie van een thematische nieuwsbrief.
Daarna gaf Anja Hol het woord aan Johan Vriesema. Hij gaf een toelichting op de voorlopige resultaten van de hotspot Strategische Inkoop. Met ondersteuning van Captise ontwikkelde een aantal directeuren/bestuurders een checklist Inkoop en een benchmarkinstrument. Ook onderzochten ze de voordelen van gezamenlijke inkoop. ‘Wij zijn hiervan zo onder de indruk dat we verder willen onderzoeken hoe we samen kunnen gaan inkopen’, lichtte Vriesema toe.
De hotspot Wendbaarheid in kinderopvangorganisaties is een initiatief van Hilde Vogelzang. Een groep van elf directeuren denkt in deze hotspot na over de vraag in hoeverre de kinderopvang in staat is mee te bewegen met de veranderingen in de samenleving. ‘Na twee inspirerende bijeenkomsten blijkt dat wij voor een groot deel met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Je kunt elkaar hierin helpen en samen ideeën opdoen’, zei Vogelzang.

Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013
Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013

Managementprijs Kinderopvang  
Na de Algemene Ledenvergadering kreeg Christien van Wijk, voorzitter van de Stichting Managementprijs Kinderopvang, het woord. Zij kondigde de jaarlijkse Managementprijs Kinderopvang aan. De uitreiking werd gedaan door oud-voorzitter van de Vakcentrale FNV Agnes Jongerius. Momenteel is ze als geassocieerd onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum instituties van de open samenleving van de Universiteit Utrecht. Voordat ze de winnaar bekendmaakte, riep ze de zaal op het belang van kinderopvang meer onder de aandacht te brengen. ‘Het lijkt erop dat kinderopvang een vorm van luxe is. Als er geen geld is dan wordt ze gekort. Het verbaast mij dat er geen golf van verontwaardiging door het land trekt. Het zou mooi zijn als dit alsnog gebeurt.’ Jongerius wees op het onlangs verschenen WRR-rapport dat pleit voor meer aandacht voor onderwijs en ontwikkeling van jonge kinderen. ‘Hieruit blijkt ook dat goede kinderopvang van belang is voor de ontwikkeling van jonge kinderen.’ Kinderopvang is niet een afgeleide van de economie, maar belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daar gaat het volgens haar in de eerste plaats om. ‘Dat moet jullie boodschap zijn.’
Na haar oproep reikte Jongerius de veertiende Managementprijs Kinderopvang uit aan Corona Koek, directeur van Zo Kinderopvang in Den Haag. Volgens de jury is Koek een gedreven ondernemer die balans houdt tussen inhoud en bedrijfsvoering. ‘Ze heeft de pedagogische ontwikkeling van de kinderen leidend gemaakt in haar organisatie en legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie.’ Koek zet zich buiten haar eigen organisatie ook voor de sector als geheel in. Opvallend is dat Zo Kinderopvang, in een branche die krimpt, groeide in 2013. Daarnaast beschreef het juryrapport Corona Koek als positief en enthousiast. Dit bevestigde de prijswinnaar in haar dankwoorden. Nadat ze een beeldje in ontvangst had genomen, zei ze: ‘Overal waar je komt gaat het over de crisis. Ik probeer te kijken wat wel mogelijk is. Als sector kunnen wij zoveel brengen. Ik zie daarbij een bestuurder voor me die een positief verhaal heeft, die kritisch blijft denken en die vertelt hoe mooi ons vak is.’ Ze waarschuwde niet bang te zijn voor turbulente tijden, maar mee te ontwikkelen en de kansen te pakken die er altijd liggen.
Zie ook: www.managementprijskinderopvang.nl.

Na het ochtendprogramma bedankte voorzitter Anja Hol de hoofdsponsoren: Meeuwsen Ten Hoopen, Parenticom, Spectrio en Tevreden.nl en de standhouders AON, Raet, Konnect, Pelosa, VerbeterMeter en VPO.

Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013